اندازه گیری ابعاد کارتن همیشه از داخل کارتن (فضای قابل استفاده) انجام می گیرد. نه فضای جارجی (اطراف کارتن). همیشه بسته به قطر کارتن (فلوت) اختلافی بین ابعاد فضای داخلی و خارجی کارتن وجود دارد.

اولین بعد کارتن همیشه طولانی ترین قسمت باز کارتن است. یعنی همیشه طول بزرگتر یا مساوی عرض است. دومین بعد کارتن همیشه کوتاه ترین قسمت باز کارتن است. این قسمت عرض کارتن است. سومین بعد کارتن همیشه عمق کارتن است. این بعد ارتفاع کارتن است.

به خاطر داشته باشید اگر از نایلون حبابدار یا محافظ های دیگر استفاده می کنید، فضای اشغال شده توسط آنها را نیز در نظر داشته باشید.

راهنمای طول، عرض و ارتفاع کارتن

انواع مختلف ورق های کارتن مقوایی

هر ورق کارتن مقوایی تشکیل شده از برگه های مقوایی چین خورده که دو برگه صاف مقوایی دو طرف آن چسبیده است. فاصله بین دو برگه صاف را فلوت مینامند.

استحکام ورق های کارتن مقوایی بستگی به جنس مقوای استفاده شده، فلوت و تعداد صفحه های استفاده شده در آن ورقه دارد.

به ورق هایی که توسط دو برگه مقوایی صاف و یک برگه چین خورده مقوایی تشکیل شده اند کارتن تک لایه میگوییم.

به کارتن هایی که دو ورق به یکدیگر چسبیده شده اند، کارتن دو لایه میگوییم. با این کار استحکام بیشتر شده است. باید تناسب بین وزن مرسولات و استحکام کارتن ها رعایت گردد.